දාන කථා තමන්ට පුලුවන් හැටියට

තමන්ට පුලුවන් හැටියට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close