ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම්

රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close