අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි වස්තු රූප 17 කම්පනය

වස්තු රූප 17 කම්පනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා