දාන කථා මොහොතක මෛත්‍රියේ ආනිසංස සියක් දානයට වඩා

මොහොතක මෛත්‍රියේ ආනිසංස සියක් දානයට වඩා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close