අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ආගන්තුක උපක්ලේසයන්

ආගන්තුක උපක්ලේසයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close