අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම

මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close