අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි මනෝ ලෝකයේ 17 කම්පන

මනෝ ලෝකයේ 17 කම්පන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා