අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත බයට හේතුවෙන් බයවීම

බයට හේතුවෙන් බයවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close