අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත බයට නැතිවිමේ හේතුවෙන් බය නැතිවීම

බයට නැතිවිමේ හේතුවෙන් බය නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close