අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත පේන අරමුණට පේන හිතක්

පේන අරමුණට පේන හිතක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close