අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං

චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close