අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ගති අරමුනු වීම

ගති අරමුනු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close