අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත සිත ගොඩනැගීමට අරමුනක් අවශ්‍යය බව

සිත ගොඩනැගීමට අරමුනක් අවශ්‍යය බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close