අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත භවාංගය අරමුණු වීම භවාංග සිත

භවාංගය අරමුණු වීම භවාංග සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close