අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත අරමුනක් ඇතිවීමෙන් විඤ්ඤාණය පහලවීම

අරමුනක් ඇතිවීමෙන් විඤ්ඤාණය පහලවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close