භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව විඤ්ඤාණයට සංඛාර ආහාරවීම

විඤ්ඤාණයට සංඛාර ආහාරවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close