භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ආගන්තුක උපක්ලේසයන් ගෙන් කිලිටුවීම

ආගන්තුක උපක්ලේසයන් ගෙන් කිලිටුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close