භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව සමභාවයට පත්වීම

සමභාවයට පත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close