භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ආහාර අභ්‍යන්තරයෙන් දුරුවීම

ආහාර අභ්‍යන්තරයෙන් දුරුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close