භාවනාව අභිඥා ඥාන පහල වීම

අභිඥා ඥාන පහල වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close