භාවනාව මනෝමය සෘද්ධිවිධ ඥාණ

මනෝමය සෘද්ධිවිධ ඥාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා