භාවනාව තමා තුල හට ගන්නා චිත්ත ප්‍රීතිය

තමා තුල හට ගන්නා චිත්ත ප්‍රීතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා