භාවනාව යොමු කර බැලීම

යොමු කර බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා