භාවනාව ධනය පූර්නවීම

ධනය පූර්නවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා