භාවනාව සංකිත්ත චිත්ත

සංකිත්ත චිත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා