භාවනාව මාර්ග ඵල ලාභියාගේ අරූප දැහැන්

මාර්ග ඵල ලාභියාගේ අරූප දැහැන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා