භාවනාව මහා කල්ප 84000

මහා කල්ප 84000 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා