භාවනාව ඥාන විප්පයුත්ත පින

ඥාන විප්පයුත්ත පින යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා