භාවනාව ලෞකික පරමාර්ථය

ලෞකික පරමාර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා