භාවනාව ගුණ ධර්මයට අනුකූල සිත

ගුණ ධර්මයට අනුකූල සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා