භාවනාව හේතු ඵලයක් ක්‍රියාත්මක වන හැටි

හේතු ඵලයක් ක්‍රියාත්මක වන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා