භාවනාව ඥාතීන් සුඛිත මුදිත බාවයට පත්විම

ඥාතීන් සුඛිත මුදිත බාවයට පත්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා