නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා දුක ගොඩ නැගෙන්නාවූ ලෝකය

දුක ගොඩ නැගෙන්නාවූ ලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close