වැය වන ලක්ෂණ 5 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close