නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් ගොඩනැගෙන රූපය

අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් ගොඩනැගෙන රූපය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close