නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා දුක්ඛස්කන්ධය සහ සමුදය

දුක්ඛස්කන්ධය සහ සමුදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close