නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා දුක්ඛ නිරෝධය සහ නිරෝධ මාර්ගය

දුක්ඛ නිරෝධය සහ නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close