නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා සංතති පැවැත්මේ සීමාව

සංතති පැවැත්මේ සීමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close