නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා සියලුමදේ ගැන චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම

සියලුමදේ ගැන චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close