විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ නච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා

නච්ච ගීත විදූස දස්සන මාලා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා