පටිච්චසමුප්පාදය ‍බීමට බද්ධ වු තැනත්තා

‍බීමට බද්ධ වු තැනත්තා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close