අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි අති මහන්තාරම්මන චිත්ත විදි

අති මහන්තාරම්මන චිත්ත විදි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා