පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාර වීම

අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close