නිවන් මග ආවේනික ස්වාභාවය

ආවේනික ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close