පුනරුප්පත්තිය ගන්දබ්බ අවස්ථාව

ගන්දබ්බ අවස්ථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close