නිවන් මග පෘතග්ජනතාවය ඉක්මවීම

පෘතග්ජනතාවය ඉක්මවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා