භාවනාව මාරපාක්ෂික දොරටුව

මාරපාක්ෂික දොරටුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා