භාවනාව වශීකෘත නොවු සමාධි

වශීකෘත නොවු සමාධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා