භාවනාව ශබ්ද නොඇසෙන මානසිකත්වය

ශබ්ද නොඇසෙන මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා