භාවනාව බාහිර ආධාරය

බාහිර ආධාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා